CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH BÌNH

Trường thành lập vào tháng 03 năm 2011. Trường gồm có 03 khoa, 04 phòng. Tổng số cán bộ, viên chức 24 người

các khoa của trường

KHOA KẾ TOÁN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN